Jakie są najważniejsze przesłania i jak zostaną one wykorzystane?

Czym jest EAAD?

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day, EAAD) to koordynowana przez ECDC europejska inicjatywa z zakresu zdrowia, mająca na celu stworzenie platformy dla krajowych kampanii społecznych na temat racjonalnego stosowania antybiotyków. Co roku w całej Europie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach przebiega jako seria kampanii propagujących rozważne stosowanie antybiotyków, organizowanych w poszczególnych krajach w okolicach 18 listopada.

Jakie są najważniejsze przesłania i jak zostaną one wykorzystane?

Aby wspomóc działalność informacyjną na szczeblu krajowym Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stworzyło kilka zestawów narzędzi służących do komunikacji zawierających materiały wzorcowe i najważniejsze przesłania oparte na dowodach naukowych, które można dostosować do użytku na szczeblu krajowym.

Najważniejsze przesłania stanowią podstawę każdej kampanii informacyjnej. Najważniejsze przesłania w nowym zestawie narzędzi:

  • Pomoc w tworzeniu poczucia indywidualnej odpowiedzialności za zwalczanie zjawiska antybiotykooporności oraz zachęcaniu specjalistów do działania.
  • Dostarczenie niepodważalnych stwierdzeń opartych o stosowną bibliografię, które należy traktować jako podstawę treści materiałów wzorcowych;
  • Skierowane do przedstawicieli wielu grup zawodowych pracujących w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej: kadry kierowniczej/pracowników administracji, specjalistów chorób zakaźnych, specjalistów w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń, epidemiologów, lekarzy ordynujących, młodych lekarzy i studentów, farmaceutów, pielęgniarek, mikrobiologów klinicznych oraz osób zatrudnionych w oddziałach pomocy doraźnej, oddziałach intensywnej terapii medycznej oraz zakładach opieki długoterminowej.

Kwestie dotyczące oporności na antybiotyki mogą różnić się w poszczególnych państwach UE/EOG. Należy podkreślić, że materiały wzorcowe opracowane przez ECDC zawierają podstawowe informacje i wspólne przesłania, ale zostaną najefektywniej wykorzystane, jeśli będą dostosowane do potrzeb i sytuacji w każdym państwie, a nawet w każdym szpitalu lub placówce opieki zdrowotnej. W poszczególnych państwach można rozważyć wykorzystanie krajowych danych dotyczących antybiotykooporności i stosowania antybiotyków odpowiednio z programów EARS-Net i ESAC-Net oraz zasięgnąć opinii krajowych stowarzyszeń specjalistów w sprawie narzędzi najodpowiedniejszych do zastosowania w danym państwie.

Czym jest „uzgodnione stanowisko ekspertów”?

W każdym przypadku, gdy w tym dokumencie wzmiankowane przesłanie określane jest jako „uzgodnione stanowisko ekspertów”, ECDC odwołuje się do porozumienia osiągniętego w procesie podejmowania decyzji, w tym do wewnętrznego porozumienia ekspertów ECDC, opinii członków EAAD TAC oraz konsultacji z ekspertami z zewnątrz i interesariuszami.