De rol van het ECDC

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft in 2008 besloten om ieder jaar op 18 november de Europese Antibioticadag (EAAD) te organiseren als een platform ter ondersteuning van nationale campagnes in Europa.

Na goedkeuring van de aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie (EU) betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde in november 2001, waarin vermeld wordt dat lidstaten van de EU het algemene publiek dienen te informeren over het belang van een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen, en het succes van enkele nationale campagnes, onder andere in België en Frankrijk, heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in 2008 besloten om ieder jaar op 18 november de Europese Antibioticadag (EAAD) te organiseren als een platform ter ondersteuning van nationale campagnes in de Europese regio.

Het ECDC heeft als mandaat de risico’s van overdraagbare ziekten voor burgers van de EU te identificeren en te beoordelen en over deze risico’s te communiceren. Het onderwerp antimicrobiële resistentie valt binnen dit mandaat. Het beheersen van deze risico’s en de factoren die bijdragen tot de controle van overdraagbare ziekten is de verantwoordelijkheid de afzonderlijke EU-lidstaten.

Activiteiten van het ECDC op dit gebied vinden plaats in het kader van het programma voor antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties. De belangrijkste werkterreinen van het ECDC zijn surveillance, epidemiologische informatie, het ontwikkelen van op bewijsmateriaal gebaseerde richtsnoeren en systematische evaluaties, opleiding en ondersteuning aan de lidstaten van de EU. Het ECDC heeft tevens een map met onlinebronnen voor de preventie en bestrijding van antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties beschikbaar gesteld, die regelmatig wordt bijgewerkt, om ondersteuning te bieden aan EU-lidstaten die nationale richtsnoeren moeten ontwikkelen. Ten slotte coördineert het ECDC ieder jaar op 18 november de Europese Antibioticadag.

Sinds 2008 hebben tal van gezondheidsgerelateerde organisaties en beroepsverenigingen, alsmede de Europese Commissie en het regionale bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa (WHO/Europe), in samenwerking met het ECDC communicatiematerialen ontwikkeld en activiteiten gepland, gericht op doelgroepen als het algemene publiek en zorgverleners in ziekenhuizen. Daarnaast zijn er sinds dat jaar in meer dan 43 landen van de Europese regio campagnes georganiseerd onder de vlag van de EAAD.

Sinds 2015 wordt onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie de Wereldantibioticaweek georganiseerd, een wereldwijde campagne die in de week van 18 november wordt gehouden. De EAAD heeft een samenwerkingsverband met de Wereldantibioticaweek.