Økt resistens mot bredspektret antibiotika: 2013

infografikk informasjonsmateriell

Karbapenemer tilhører en viktig klasse bredspektret antibiotika som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner. Spredningen av karbapenemresistente infeksjoner er en trussel mot helsevesen og pasientsikkerhet i Europa ettersom den reduserer muligheten til å helbrede infeksjoner drastisk.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013