ECDCs rolle

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) vedtok i 2008 å markere 18. november som Den europeiske antibiotikadagen, som en plattform for å støtte nasjonale kampanjer i hele Europa.

Etter at EUs rådsrekommandasjon om fornuftig bruk av antimikrobielle legemidler ble vedtatt i november 2001, som fastslo at EUs medlemsstater skulle informere allmennheten om betydningen av fornuftig bruk av antimikrobielle midler, og den vellykkede gjennomføringen av et par nasjonale kampanjer, som i Belgia og Frankrike, besluttet Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) i 2008 å markere den 18. november som Den europeiske antibiotikadagen, som en plattform for å støtte nasjonale kampanjer over hele regionen.

ECDCs mandat er å identifisere og vurdere risikoene for smittsomme sykdommer for EUs borgere og underrette om disse risikoene; dette omfatter også antimikrobiell resistens. Styring av disse risikoene samt av faktorene som bidrar til å kontrollere smittsomme sykdommer er den enkelte medlemsstats ansvar.

Hos ECDC ligger alle aktiviteter på dette området inn under Programmet for forebygging av antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner. ECDCs viktigste arbeidsområder er blant annet overvåking, epidemietterretning, utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer og systematiske gjennomganger, opplæring og støtte til EUs medlemsstater. ECDC har også lansert (og oppdaterer regelmessig) en katalog med nettressurser for forebygging av og kontroll med antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner som støtte for EU-medlemsstater som skal utarbeide nasjonale retningslinjer. Endelig samordner ECDC markeringen av Den europeiske antibiotikadagen 18. november hvert år.

Siden 2008 har mange helserelaterte organisasjoner sammen med Europakommisjonen og Verdens helseorganisasjons regionkontor for Europa (WHO/Europa) samarbeidet med ECDC om å utarbeide kommunikasjonsmateriell og planlegge aktiviteter rettet mot allmennheten og fagfolk på sykehus. Siden den gang har over 43 land i europaregionen gjennomført kampanjer under EEAD-paraplyen.

Siden 2015 har Verdens helseorganisasjon arrangert Verdens antibiotika-uke, en global kampanje som finner sted samme uke som 18. november. Den europeiske antibiotikadagen er partner med Verdens antibiotika-uke.