ECDC loma

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 2008. gadā nolēma izveidot Eiropas Antibiotiku informācijas dienu (EAAD), kuru atzīmētu 18. novembrī un kura kalpotu par pamatu atbalsta sniegšanai valstu kampaņām visā reģionā.

Pēc tam, kad tika pieņemts Eiropas Savienības (ES) Padomes Ieteikums par antimikrobiālu līdzekļu piesardzīgu lietošanu cilvēku ārstēšanai 2001. gada novembrī, kurā noteikts, ka ES dalībvalstīm jāinformē plašāka sabiedrība par antimikrobiālu līdzekļu piesardzīgas lietošanas nozīmi, un pēc vairākām veiksmīgām valstu kampaņām, piemēram, Beļģijā un Francijā, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 2008. gadā nolēma izveidot Eiropas Antibiotiku informācijas dienu (EAAD), kuru atzīmētu 18. novembrī un kura kalpotu par pamatu atbalsta sniegšanai valstu kampaņām visā reģionā.

ECDC pilnvaras ļauj noteikt un novērtēt infekcijas slimību riskus, kuriem pakļauti ES pilsoņi, un informēt par šiem riskiem, tostarp arī jomā, kas saistīta ar rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Par šo risku, kā arī infekcijas slimību kontroli sekmējošo faktoru pārvaldību atbild katra ES dalībvalsts atsevišķi.

Ar šo tematu saistītās aktivitātes ECDC notiek saskaņā ar Mikrobu rezistences un veselības aprūpē iegūtu infekciju programmu. ECDC galvenās darba jomas ir pārraudzība, epidemioloģiskās informācijas vākšana, uz pierādījumiem balstītu norādījumu un sistemātisku pārskatu sagatavošana, kā arī ES dalībvalstu apmācība un atbalsts. ECDC arī ir izveidojis un regulāri atjaunina tiešsaistes resursu direktoriju attiecībā uz rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem un veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli nolūkā atbalstīt ES dalībvalstis, kurām nepieciešams izstrādāt valsts pamatnostādnes. Katru gadu 18. novembrī ECDC koordinē Eiropas Antibiotiku informācijas dienu.

Kopš 2008. gada ar ECDC ir izveidojušas partnerību vairākas ar veselības aizsardzību saistītas un profesionālas organizācijas, kā arī Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs (WHO/Europe), sagatavojot komunikācijas materiālus un plānojot aktivitātes, kuras paredzētas tādām auditorijām kā plašāka sabiedrība un profesionāļi slimnīcās. Tāpat vairāk nekā 43 valstīs Eiropas reģionā kopš šā gada ir notikušas dažādas kampaņas saistībā ar EAAD.

Kopš 2015. gada Pasaules veselības organizācija rīko Pasaules antibiotiku informācijas nedēļu — globālu kampaņu, kas notiek 18. novembra nedēļā. EAAD iesaistās Pasaules antibiotiku informācijas nedēļā.