Uloga ECDC-a

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) odlučio je 2008. godine uspostaviti Europski dan svjesnosti o antibioticima (EAAD) koji će se obilježavati 18. studenoga s ciljem pružanja potpore nacionalnim kampanjama diljem regije.

Nakon donošenja Preporuke Vijeća Europske unije o racionalnoj primjeni antimikrobnih tvari u humanoj medicini u studenome 2001., u kojoj se navodi da države članice EU-a trebaju informirati opću populaciju o važnosti racionalne primjene antimikrobnih tvari i opisuje uspjeh nekih nacionalnih kampanja, kao u slučaju Belgije i Francuske, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) odlučio je 2008. uspostaviti Europski dan svjesnosti o antibioticima (EAAD) koji će se obilježavati 18. studenoga s ciljem pružanja potpore nacionalnim kampanjama diljem regije.

Zadaća je ECDC-a utvrditi i procijeniti rizike zaraznih bolesti za građane EU-a te ih informirati o tim rizicima; to uključuje područje antimikrobne otpornosti. Upravljanje tim rizicima kao i čimbenicima koji doprinose nadzoru zaraznih bolesti ostaje u nadležnosti svake države članice EU-a.

Aktivnosti ECDC-a povezane s ovom temom odvijaju se u okviru Programa za antimikrobnu otpornost i infekcije povezane s pružanjem zdravstvene skrbi. Glavna područja djelovanja ECDC-a uključuju nadzor, obavješćivanje o epidemijama, izradu smjernica i sustavnih revizija koje se temelje na dokazima, obuku, potporu državama članicama EU-a. Osim toga, ECDC je pokrenuo i redovito ažurira direktorij internetskih izvora za prevenciju i nadzor antimikrobne otpornosti i infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi radi pomoći državama članicama EU-a koje trebaju izraditi nacionalne smjernice. Nadalje, svake godine 18. studenoga ECDC koordinira Europski dan svjesnosti o antibioticima.

Od 2008. godine brojne su stručne organizacije i organizacije povezane sa zdravstvom, kao i Europska komisija i Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/Europe), ušle u partnerstvo s ECDC-om u pogledu pripreme informativnih materijala i planiranja aktivnosti namijenjenih publici kao što je opća populacija i zdravstveni radnici u bolnicama. Nadalje, više od 43 europske zemlje provele su kampanje od 2008. pod okriljem EAAD-a.

Od 2015. Svjetska zdravstvena organizacija provodi Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima, globalnu kampanju koja se održava u tjednu u kojem pada 18. studenoga. EAAD je povezan sa Svjetskim tjednom svjesnosti o antibioticima