Príomhtheachtaireachtaí do speisialtóirí galar tógálach in ospidéil 

ábhar faisnéise eachtaireachtaí ábhar foireann uirlisí

Cúraimí

1.    Áirítear iad seo a leanas leis na cúraimí atá ort maidir le húsáid antaibheathach a fheabhsú [31,56,68,71,83]:
a)    Páirt a ghlacadh san fhoireann maoirseachta antaibheathach agus ról tábhachtach a imirt inti;
b)    Obair i gcomhar le cógaiseoir an ospidéil agus leis an micribhitheolaí cliniciúil chun an clár maoirseachta antaibheathach a chur chun feidhme;
c)    Dul i gcomhairle le hoideasóirí ospidéil agus aiseolas a thabhairt dóibh chun dea-cháilíocht an oideasaithe antaibheathach a chinntiú;
d)    Oideachas a chur ar fáil d’oideasóirí ospidéil ar conas ionfhabhtuithe coitianta a dhiagnóisiú agus a chóireáil agus ar phrionsabail mhaoirseachta antaibheathach; 
e)    Cur chun feidhme a dhéanamh ar threoirlínte fianaisebhunaithe an ospidéil um úsáid antaibheathach le haghaidh ionfhabhtuithe coitianta agus próifiolacsas máinliachta;
f)    Faisnéis a chomhroinnt faoi phatrúin áitiúla i micribhitheolaíocht agus i bhfrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach; agus
g)    Foirmleoir antaibheathach d’ospidéil (i.e. an liosta drugaí atá ar fáil d’oideasóirí) a bhainistiú.

Na nithe is féidir leat a dhéanamh nó na nithe ar féidir leat dul i mbun comhair ina leith

2.    Tacú le clár maoirseachta antaibheathach a fhorbairt agus a chur chun feidhme laistigh de d’eagraíocht [69].

3.    Cur chun cinn a dhéanamh ar threoirlínte áitiúla um ionfhabhtuithe a bhainistiú agus um antaibheathaigh a úsáid. Ba cheart rochtain éasca a bheith ag gach soláthraí cúram sláinte ar na treoirlínte sin [56,69].

4.    A sheiceáil go mbíonn oidis antaibheathach ag teacht le prótacail chóireála antaibheathach atá bunaithe ar threoirlínte fianaisebhunaithe. Má fheiceann tú baill foirne san ospidéal nó i suíomh cúram sláinte atá ag sárú treoirlínte nó prótacal, fiafraigh díobh cén fáth a bhfuil an méid sin á dhéanamh acu agus tabhair dóibh na hacmhainní a theastaíonn chun a thuiscint cá bhfuil siad ag dul ar strae [69] [comhdhearcadh saineolaithe].

5.    Aiseolas agus comhairle a chur ar fáil d’oideasóirí maidir le meastóireacht dhiagnóiseach ar ghalair thógálacha agus le cóireáil galar tógálach [83].

6.    Oideasóirí ospidéil a oiliúint go rialta in úsáid stuama antaibheathach agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe maidir le treoirlínte fianaisebhunaithe um úsáid antaibheathach a chur chun feidhme san ospidéal [31,53].