Mitkä ovat keskeiset viestit ja miten niitä käytetään?

Mikä Euroopan antibioottipäivä on?

Euroopan antibioottipäivä on Euroopan tautikeskuksen (ECDC) koordinoima eurooppalainen terveysaloite, jonka tavoitteena on tarjota ympäristö ja antaa tukea antibioottien vastuullista käyttöä koskeville jäsenvaltioiden kampanjoille. Euroopan antibioottipäivänä 18. marraskuuta tai sen tienoilla järjestetään kaikkialla Euroopassa kansallisia kampanjoita antibioottien vastuullisesta käytöstä.

Mitkä ovat keskeiset viestit ja miten niitä käytetään?

ECDC on laatinut kansallisten tiedotuskampanjoiden avuksi tiedotusaineistoa. Tämä sisältää aineistomalleja ja näyttöön perustuvia keskeisiä viestejä, joita voidaan sovittaa kansalliseen käyttöön sopiviksi.

Keskeiset viestit ovat jokaisen tiedotuskampanjan kulmakivi. Aineiston keskeiset viestit:

  • pyrkivät luomaan henkilökohtaisen vastuun tunteen antibioottiresistenssin vastustamisessa ja antamaan voimavaroja ammattilaisille ryhtyä tositoimiin
  • tarjoavat pitäviä väitteitä, kirjallisuusviitteiden tukemina, käytettäväksi aineistomallien sisällön pohjana
  • tavoittavat sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiva eri ammattiryhmien edustajia: johtajat/hallintohenkilökunta, infektiolääkärit, sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ammattilaiset, epidemiologit, lääkemääräysten antajat, harjoittelijalääkärit ja opiskelijat, farmaseutit, hoitohenkilökunta, kliiniset mikrobiologit sekä ensiapupoliklinikoiden, tehohoitoyksiköiden ja pitkäaikaishoitolaitosten työntekijät.

Antibioottiresistenssiin liittyvät ongelmat saattavat vaihdella eri EU-/ETA-maissa. On tärkeää painottaa, että ECDC:n laatimat aineistomallit tarjoavat keskeistä tietoa ja yleisiä viestejä, mutta ne ovat tehokkaimpia, jos ne sovitetaan vastaamaan kunkin maan, ja jopa kunkin sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön, tarpeita ja tilanteita. Yksittäisten maiden on hyvä harkita Euroopan mikrobilääkeresistenssin seurantajärjestelmästä (EARS-Net) saatavien kansallisten antibioottiresistenssitietojen ja Euroopan antibioottien käytön seurantajärjestelmästä (ESAC-Net) saatavien antibioottien kansallisten kulutustietojen hyödyntämistä ja konsultoida kansallisia alan yhdistyksiä sopivimmasta aineistosta heidän maassaan.

Mitä ”asiantuntijakonsensus” on?

Kun tässä asiakirjassa viestiin viitataan ilmauksella ”asiantuntijakonsensus”, ECDC viittaa päätöksentekoprosessissa saavutettuun yhteisymmärrykseen, kuten ECDC:n asiantuntijoiden sisäiseen sopimukseen, Euroopan antibioottipäivän teknisen neuvoa-antavan komitean (EAAD TAC) jäsenien lausuntoon sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien konsultointiin.