ECDC:n rooli

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) päätti vuonna 2008 perustaa 18. marraskuuta pidettävän Euroopan antibioottipäivän foorumiksi, jolla tuetaan kansallisia kampanjoita koko alueella.

Euroopan unionin neuvosto antoi marraskuussa 2001 suosituksen mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmisten lääkinnässä. Siinä todettiin, että EU:n jäsenvaltioiden olisi tiedotettava suurelle yleisölle mikrobilääkkeiden maltillisen käytön tärkeydestä. Suosituksen ja joidenkin esimerkiksi Belgiassa ja Ranskassa onnistuneesti toteutettujen kansallisen kampanjoiden perusteella Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) päätti vuonna 2008 perustaa 18. marraskuuta pidettävän Euroopan antibioottipäivän foorumiksi, jolla tuetaan kansallisia kampanjoita koko alueella.

ECDC:n tehtävänä on selvittää ja arvioida EU:n kansalaisten tartuntatautiriskit ja tiedottaa riskeistä. Tähän kuuluu myös mikrobilääkeresistenssi. Näiden riskien sekä tartuntatautien hillitsemistä edistävien tekijöiden hallinta on kunkin EU:n jäsenvaltion vastuulla.

Tähän aiheeseen liittyvät toimet ECDC:ssä toteutetaan mikrobilääkeresistenssiä ja hoitoon liittyviä infektioita koskevassa ohjelmassa[LINK]. ECDC:n keskeisiin työskentelyaloihin kuuluvat valvonta, epidemioiden varhainen tunnistus, näyttöön perustuvien ohjeiden ja järjestelmällisten uudelleentarkastelujen laatiminen, koulutus ja tuki EU:n jäsenvaltioille. ECDC perusti myös mikrobilääkeresistenssin ja hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisyä ja hillintää koskevan verkkoresurssien luettelon, jota se päivittää säännöllisesti, antaakseen tukea EU:n jäsenvaltioille, joiden on laadittava kansalliset ohjeet. ECDC myös koordinoi joka vuoden marraskuun 18. päivä järjestettävää Euroopan antibioottipäivää.

Vuodesta 2008 alkaen monet terveyden alan järjestöt ja ammatilliset organisaatiot sekä Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimisto (WHO/Eurooppa) ovat ryhtyneet ECDC:n kumppaneiksi viestintäaineiston ja suunnittelutoimien laatimisessa kohdeyleisölle, johon kuuluvat muun muassa suuri yleisö ja sairaaloiden ammattihenkilöt. Lisäksi yli 43:ssä Euroopan maassa on ollut kyseisestä vuodesta lähtien ECDC:n suojissa järjestettyjä kampanjoita.

Maailman terveysjärjestö on johtanut vuodesta 2015 alkaen maailman antibioottiviikkoa, maailmanlaajuista kampanjaa, joka järjestetään sillä viikolla, jolle marraskuun 18. päivä osuu. Euroopan antibioottipäivä ja maailman antibioottiviikko toimivat yhteistyössä.