Ο ρόλος του ECDC

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αποφάσισε το 2008 να καθιερώσει την 18η Οκτωβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, με σκοπό να λειτουργεί ως πλατφόρμα για την υποστήριξη των εθνικών ενημερωτικών εκστρατειών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετά την έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική τον Νοέμβριο του 2001, στην οποία αναφερόταν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσουν το ευρύτερο κοινό σχετικά με τη σημασία που έχει η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και μετά την επιτυχή διεξαγωγή ορισμένων εθνικών ενημερωτικών εκστρατειών, όπως του Βελγίου και της Γαλλίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αποφάσισε το 2008 να καθιερώσει την 18η Οκτωβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, με σκοπό να λειτουργεί ως πλατφόρμα για την υποστήριξη των εθνικών ενημερωτικών εκστρατειών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εντολή του ECDC είναι να εντοπίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχουν οι μεταδοτικές ασθένειες για τους πολίτες της ΕΕ και να ενημερώνει σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Στους εν λόγω κινδύνους περιλαμβάνεται και η αντιμικροβιακή αντοχή. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών και των παραγόντων που συμβάλλουν στον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών αποτελούν ευθύνη του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα δραστηριότητες του ECDC διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Οι βασικοί τομείς εργασίας του ECDC είναι η επιτήρηση, η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με επιδημίες, η ανάπτυξη τεκμηριωμένης καθοδήγησης, η συστηματική επισκόπηση των πληροφοριών και η παροχή κατάρτισης και υποστήριξης προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ECDC δημιούργησε επίσης, και επικαιροποιεί τακτικά, κατάλογο επιγραμμικών μέσων για την πρόληψη και τον έλεγχο της αντιμικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που σχετίζονται με περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη εθνικών κατευθυντήριων γραμμών. Τέλος, στις 18 Νοεμβρίου κάθε έτους, το ECDC συντονίζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.

Από το 2008, πολλοί οργανισμοί που συνδέονται με τον τομέα της υγείας και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπη), ξεκίνησαν να συνεργάζονται με το ECDC για τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με αποδέκτη το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες στα νοσοκομεία. Επιπλέον, από το συγκεκριμένο έτος και μετά, διοργανώθηκαν ενημερωτικές εκστρατείες σε περισσότερες από 43 χώρες της Ευρώπης, όλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.

Από το 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διοργανώνει την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, μια παγκόσμια ενημερωτική εκστρατεία που διεξάγεται την εβδομάδα της 18ης Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά διεξάγεται σε συνεργασία με την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά.