Ποια είναι τα βασικά μηνύματα και πώς θα χρησιμοποιηθούν

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά;

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υγεία η οποία συντονίζεται από το ECDC με στόχο να αποτελέσει μια πλατφόρμα υποστήριξης των εθνικών εκστρατειών για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κάθε χρόνο, γύρω στις 18 Νοεμβρίου, εκστρατείες για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα και πώς θα χρησιμοποιηθούν;

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο, το ECDC έχει αναπτύξει διάφορα κιτ επικοινωνιακού υλικού που περιέχουν πρότυπα εγγράφων και τεκμηριωμένα βασικά μηνύματα, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται για χρήση σε εθνικό επίπεδο.

Τα βασικά μηνύματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε εκστρατείας επικοινωνίας. Τα βασικά μηνύματα για το νέο κιτ επικοινωνιακού υλικού είναι τα εξής:

  • Στόχος είναι να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ατομικής ευθύνης όσον αφορά την αντιμετώπιση της αντοχής στα αντιβιοτικά και να παροτρυνθούν οι επαγγελματίες ώστε να αναλάβουν δράση.
  • Το περιεχόμενο των προτύπων εγγράφων θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά σαφών δηλώσεων, καθεμία από τις οποίες θα συνοδεύεται από σχετική παραπομπή.
  • Πρέπει να καλύπτεται ένα πλήθος επαγγελματιών που εργάζονται σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης: διευθυντές/διοικητές, λοιμωξιολόγοι, επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων, επιδημιολόγοι, συνταγογραφούντες, ειδικευόμενοι γιατροί και φοιτητές, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, κλινικοί μικροβιολόγοι και επαγγελματίες σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρότυπα εγγράφων που έχουν αναπτυχθεί από το ECDC παρέχουν βασικές πληροφορίες και κοινά μηνύματα τα οποία θα καταστούν αποτελεσματικότερα εάν προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις συνθήκες της κάθε χώρας ή ακόμη και του κάθε νοσοκομειακού ή άλλου περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης. Οι χώρες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα εθνικά δεδομένα σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά και την κατανάλωσή τους, τα οποία προέρχονται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (EARS-Net) και το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της κατανάλωσης αντιβιοτικών (ESAC-Net) αντιστοίχως. Θα μπορούσαν επίσης να συμβουλευτούν τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις σχετικά με το ποια είναι τα καταλληλότερα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο.

Τι είναι η «συναίνεση ειδικών»;

Κάθε φορά που στο παρόν έγγραφο η αναφορά σε ένα μήνυμα συνοδεύεται από την επισήμανση «συναίνεση ειδικών», το ECDC αναφέρεται σε συμφωνία που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως η εσωτερική συμφωνία των εμπειρογνωμόνων του ECDC, η γνωμοδότηση των μελών της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά και οι διαβουλεύσεις με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη.