Какви са основните послания и как ще бъдат използвани?

Какво представлява EAAD?

Европейският ден на осведомеността относно антибиотиците (EAAD) е европейска инициатива в областта на здравеопазването, координирана от ECDC с цел да се предложи платформа и подкрепа за националните кампании за разумна употреба на антибиотици. EAAD се отбелязва всяка година в Европа на национално равнище чрез кампании за разумната употреба на антибиотици, които се провеждат на 18 ноември или около тази дата.

Какви са основните послания и как ще бъдат използвани?

За да подпомогне комуникационните дейности на национално равнище, ECDC е изготвила редица инструменти за комуникация, съдържащи шаблонни материали и основни послания, основани на доказателства, които могат да се адаптират за използване на национално равнище.

Всяка комуникационна кампания се основава на основни послания. Основните послания за новия пакет инструменти:

  • целят създаването на чувство за индивидуална отговорност в борбата с антибиотичната резистентност и предоставяне на възможност на специалистите да предприемат действия;
  • представят набор от необорими твърдения, всяко от които е придружено от справка, която следва да се използва като основа за съдържанието на шаблонните материали;
  • включват редица специалисти, работещи в болници и други здравни заведения: ръководители/административни управители, специалисти по инфекциозни заболявания, специалисти по профилактика и контрол на инфекции, епидемиолози, лекуващи лекари, млади лекари и студенти, фармацевти, медицински сестри, клинични микробиолози и специалисти в отделенията за спешна медицинска помощ, в интензивни отделения и в институции за дългосрочни грижи.

Проблемите, свързани с резистентността към антибиотици, могат да се различават във всяка държава от ЕС/ЕИП. Важно е да се подчертае, че образците, разработени от ECDC, предоставят основна информация и общи послания, но ще бъдат най-ефективни, ако се адаптират, за да отговорят на нуждите и положението във всяка държава, и дори във всяка болница или здравно заведение. Държавите биха могли да обмислят използването на данни за националната антибиотична резистентност и употреба на антибиотици, налични съответно в EARS-Net и ESAC-Net, и да обсъдят с националните професионални организации най-подходящите инструменти, които да се използват в държавата.

Какво представлява „експертен консенсус“?“

Когато в настоящия документ посланието е обозначено като „експертен консенсус“, ECDC има предвид споразумението, постигнато в посочения процес на вземане на решения, включително вътрешното споразумение на експертите на ECDC, становището на членовете на EAAD TAC и консултациите с външни експерти и заинтересовани страни.