Huvudbudskap till akutmottagningar (läkare och chefer)

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

1.    Du innehar en nyckelposition för att förbättra antibiotikaanvändningen hos patienter både på sjukhus och i öppenvården, eftersom din inrättning är en kontaktpunkt mellan sjukhuset och samhället [77].

2.    Antibiotikabehandlingar som inleds vid din mottagning inverkar starkt på vilken den fortsatta behandlingen blir på sjukhuset och i samhällsmiljön [77].

Arbetsuppgifter

3.    Kliniska arbetsuppgifter med anknytning till förbättring av antibiotikaanvändning inbegriper följande [102] [samsyn bland experter]:
a)    Att följa lokala evidensbaserade riktlinjer för antibiotika för vanliga infektioner. 
b)    Att besluta om den första antibiotikadosen för patienter på sjukhus.
c)    Provtagning av relevanta odlingar innan antibiotikabehandling påbörjas, som kommer att göra det möjligt att skräddarsy eller avsluta antibiotikabehandlingen under sjukhusvistelsen.
d)    Meddelande av all relevant bakgrundsinformation om patienten och av behandlingsbeslut till praktiserande läkare som följer upp patienter på sjukhus och i öppenvården.
e)    Att ge patienter (och deras familjer) information om indikationen för en antibiotikaförskrivning, möjliga biverkningar och korrekt användning.

4.    Arbetsuppgifter för mottagningen/avdelningen inbegriper följande [77] [samsyn bland experter]:
a)    Att tillhandahålla evidensbaserade riktlinjer för antibiotika vid sjukhus och kliniska metoder för att diagnostisera, behandla och hantera de vanligaste infektioner som förekommer vid din mottagning (dvs. infektioner i luftvägarna, hud- och mjukdelsinfektioner, urinvägsinfektioner samt sepsis). Detta bör inbegripa indikation, val av läkemedel, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen.
b)    Säkerställande av att riktlinjerna innehåller lokala mönster för mikrobiologi och antibiotikaresistens, och att de återspeglar den befintliga sjukhusfarmakopén.
c)    Stärkande av uppföljning och tolkning av uppgifter om mikrobiologiska odlingar i realtid, genom samordning med det mikrobiologiska laboratoriet för att på ett effektivt sätt dela med sig av resultat till förskrivare.
d)    Utbildning av personal i infektionssjukdomar och återhållsam antibiotikaanvändning.

Detta kan du göra

5.    Följ protokoll för antibiotikabehandling, baserade på evidensbaserade riktlinjer (t.ex. för sepsis [74], urinvägsinfektioner [103], hud- och mjukdelsinfektioner [104]), och tillämpa de åtgärder förebyggande och kontroll av infektioner som inrättats i din miljö [31] [samsyn bland experter].

6.    Undersök patientens historik noga när du förskriver antibiotika, inbegripet antibiotikaanvändning som skett nyligen, läkemedelsallergier, användning av immunsuppressiv terapi, och riskfaktorer för antibiotikaresistens (till exempel sjukhusvistelse, förfarande eller resa utanför Europa som skett nyligen) [31].

7.    Håll dig underrättad om lokala mönster för antibiotikaresistens i ditt samhälle, vid ditt sjukhus och på din avdelning [31] [samsyn bland experter].

8.    Endast inleda antibiotikabehandling om bevis föreligger för en bakteriell infektion, och att inte behandla kolonisering [31,72].

9.    Undvika onödig användning av antibiotika för profylax [31,73].

10.    Vad gäller patienter med en allvarlig infektion, inled verkningsfull behandling med antibiotika så snart som möjligt [31,74].

11.    Säkerställa att provtagning sker av relevanta odlingar innan antibiotikabehandling påbörjas [31,42,70,71].

12.    Dokumentera indikationen för antibiotikaförskrivning, val av läkemedel, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen i patientjournalen [31,42,70,71].

13.    Om du inte är säker på om du ska förskriva antibiotika bör du [25,26,53,70] [samsyn bland experter]
•    kontrollera lokala, regionala och nationella epidemiologiska uppgifter,
•    söka vägledning och råd från en erfaren kollega eller medlem av arbetsgruppen för antibiotic stewardship.

14.    Delta regelbundet i utbildningskurser och möten som stöder införandet vid sjukhus av a) återhållsam antibiotikaanvändning, b) evidensbaserade, lokala riktlinjer för antibiotika och c) åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner [52,53].