Vad gör ECDC för att se till att antibiotika förblir effektivt?

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bidrar till att hålla antibiotika effektivt genom att skapa god överblick över antibiotikaresistensens utbredning och antibiotikaanvändningen i Europa. Det sker genom att övervakningsdata uppdateras årligen. ECDC verkar också aktivt för att främja en återhållsam antibiotikaanvändning.

Verksamhet hos ECDC med koppling till denna fråga äger rum inom ramen för programmet för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. ECDC:s huvudsakliga arbetsområden omfattar övervakning, epidemiologisk omvärldsbevakning, utveckling av evidensbaserade riktlinjer och systematiska genomgångar, utbildning och stöd till EU:s medlemsstater. ECDC har också lanserat och uppdaterar regelbundet en digital katalog med resurser för förebyggande och kontroll av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner för att stödja de av EU:s medlemsstater som behöver hjälp med att utveckla nationella riktlinjer.

Europeiska antibiotikadagen är ett europeiskt hälsoinitiativ som samordnas av ECDC sedan 2008 och som ska ge en plattform och support åt nationella kampanjer om en försiktig användning av antibiotika. Europeiska antibiotikadagen uppmärksammas i hela Europa den 18 november varje år.

ECDC samarbetar också med en mängd yrkesorganisationer och patientföreningar, Europeiska kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa samt kampanjer som genomförs i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA för att främja åtgärder mot antimikrobiell resistens.