Kľúčové posolstvá pre klinických mikrobiológov

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.    Medzi vaše úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík patria:[31,98-100] [konsenzus odborníkov]:
a)    účasť v tíme dohľadu nad antibiotikami ako hlavný člen tímu,
b)    spolupráca so špecialistom na infekčné ochorenia a s nemocničným lekárnikom, ktorej cieľom je zavedenie programu dohľadu nad antibiotikami,
c)    podporovanie nemocničných usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch pre bežné infekcie a chirurgickú profylaxiu, 
d)    včasné zistenie mikroorganizmov (napr. v krvných kultúrach) a ich nahlásenie a testovanie citlivosti na antimikrobiálne látky,
e)    bezodkladné oznámenie kritických výsledkov ošetrujúcemu lekárovi,
f)    predkladanie údajov takým spôsobom, ktorý podporuje rozvážne používanie antibiotík, napr. selektívnym nahlasovaním obmedzeného počtu výsledkov citlivosti na antimikrobiálne látky lekárom,
g)    poskytovanie usmernení o správnom odbere vzoriek, uplatnenie kritérií vyradenia vzoriek, ktoré boli nesprávne odoslané, a vytvorenie postupov na obmedzenie vzniku kontaminantov (napr. krvné kultúry),
h)    riadenie empirickej liečby antibiotikami poskytovaním kumulatívnych údajov o citlivosti na antimikrobiálne látky špecifických pre nemocnicu a oddelenie (napr. jednotku intenzívnej starostlivosti alebo oddelenie urgentného príjmu),
i)    identifikácia kritických trendov rezistencie voči antibiotikám v nemocnici a bezodkladné informovanie tímu dohľadu nad antibiotikami a tímu kontroly infekcií o týchto pozorovaniach.
j)    správa liekopisu antimikrobiálnych látok vašej nemocnice (t. j. zoznamov liekov, ktoré sú dostupné pre predpisujúcich lekárov).

Čo môžete urobiť, resp. na čom môžete spolupracovať

2.    Poskytnúť usmernenia o odbere, skladovaní a preprave vzoriek [98,99].

3.    Zaistiť, aby laboratórne testovanie a hlásenie o citlivosti na antimikrobiálne látky boli v súlade s liečebnými usmerneniami (vrátane selektívneho nahlasovania) a v prípade potreby obsahovali príslušné komentáre k výkladu [31].

4.    Zaistiť, aby identifikácia a výsledky testov citlivosti na antimikrobiálne látky boli nahlasované predpisujúcim lekárom, zdravotným sestrám a tímu dohľadu nad antibiotikami, najmä v prípade kritických výsledkov (napr. krvné kultúry) [98-100].

5.    Zaistiť, aby testovanie a nahlasovanie mikrobiologických výsledkov bolo v súlade s európskymi a vnútroštátnymi normami (t. j. Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti - EUCAST) [31].

6.    Poskytnúť tímu dohľadu nad antibiotikami a tímu prevencie a kontroly infekcií údaje o rezistencii voči antibiotikám na úrovni nemocnice a oddelenia a informovať ich o trendoch [101].

7.    Pravidelne školiť predpisujúcich lekárov v nemocnici o rezistencii voči antibiotikám a rýchlych ambulantných diagnostických testoch [31,53].