Kľúčové posolstvá pre zdravotné sestry

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.    Na základe spolupráce s tímom dohľadu nad antibiotikami zohrávate rozhodujúcu úlohu pri zlepšovaní používania antibiotík [96].

2.    Medzi vaše úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík patria:[31,96,97] [konsenzus odborníkov]:
a)    podávanie antibiotík pacientom v súlade s predpisom,
b)    koordinácia odoberania a odosielania mikrobiologických vzoriek a ich spätného referovania lekárom,
c)    podávanie správ o nežiaducich účinkoch lekárom a príslušným revíznym výborom,
d)    zjednodušenie komunikácie medzi lekármi, lekárňou, laboratóriom, pracovníkmi pre plánovanie prepustenia, konzultantmi a pacientmi,
e)    poskytovanie informácií o liečbe pacientom a ich rodinám, 
f)    24-hodinové monitorovanie stavu pacientov a
g)    správa zásob antibiotík na oddelení a zaistenie vysledovateľnosti používania antibiotík [konsenzus odborníkov].

Čo môžete urobiť, resp. na čom môžete spolupracovať

3.    V spolupráci s lekármi a lekárnikmi zlepšiť postupy v oblasti podávania antibiotík [96,97].

4.    Dodržiavať opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií vo vašom zariadení [konsenzus odborníkov].

5.    Zaistite, aby pacienti (a ich rodiny) porozumeli dôvodu liečby antibiotikami a hlavným bodom súvisiacim s používaním antibiotík vrátane [31,69] [konsenzus odborníkov]: 
e)    užívania antibiotík presne podľa predpisu, 
f)    zákazu odkladať antibiotiká na neskoršie použitie,
g)    zákazu používať zvyšky antibiotík z predchádzajúcich liečob a
h)    zákazu dať zvyšné antibiotiká iným osobám.

6.    Zaistiť, aby boli pred začatím liečby antibiotikami náležite odobrané vzorky na kultiváciu a odoslané do mikrobiologického laboratória[31,42,70]. 

7.    Zaistiť, aby laboratórne výsledky boli bezodkladne oznámené ošetrujúcemu lekárovi [konsenzus odborníkov].

8.    Vyzývať predpisujúcich lekárov, aby po uplynutí 48 až 72 hodín uviedli svoje prehodnotené rozhodnutie pre všetkých pacientov na antibiotikách [31,42,69].

9.    Informovať predpisujúceho lekára alebo lekárnika, ak zistíte, že pacient má predpísanú liečbu antibiotikami bez udania doby trvania, ktorá pokračuje už viac ako sedem dní [69].

10.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov]. 

11.    Pravidelne sa zúčastňovať školiacich kurzov o obozretnom používaní antibiotík, odoberaní vzoriek a prevencii a kontrole infekcií[53,96].