Kľúčové posolstvá pre oddelenia urgentného príjmu [lekári a manažéri]

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

1.    Keďže sa vaše zariadenie nachádza na rozhraní nemocnice a komunity, vaše postavenie zohráva zásadnú úlohu pri zlepšovaní predpisovania antibiotík tak u hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov [77].

2.    Režimy liečby antibiotikami, ktoré boli začaté na vašom oddelení, významne ovplyvňujú to, ako bude pokračovať liečba v nemocnici a komunite [77].

Úlohy
3.    Medzi klinické úlohy v oblasti zlepšenia používania antibiotík patria [102] [konsenzus odborníkov]:
a)    dodržiavanie miestnych usmernení o antibiotikách pre bežné infekcie založených na dôkazoch, 
b)    rozhodovanie o prvej dávke antibiotík u hospitalizovaných pacientov,
c)    odber príslušných vzoriek na kultiváciu pred začatím liečby antibiotikami, čo umožní úpravu alebo zastavenie liečby antibiotikami počas hospitalizácie,
d)    nahlasovanie všetkých relevantných anamnestických údajov pacientov a rozhodnutí o liečbe nemocničným alebo ambulantným ošetrujúcim lekárom.
e)    Informovanie pacientov (a ich rodín) o indikácii liečby antibiotikami, možných vedľajších účinkoch a jej správnom použití.

4.    Medzi úlohy v rámci oddelenia [77] patrí [konsenzus odborníkov]:
a)    sprístupnenie usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch a klinických algoritmov na účely diagnostiky, liečby a manažmentu najbežnejších infekcií, s ktorými ste prišli do styku na vašom oddelení (t. j. infekcie dýchacích ciest, infekcie kože a mäkkých tkanív, infekcie močových ciest a sepsa). Toto by malo zahŕňať indikáciu, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby.
b)    Zabezpečiť, aby usmernenia obsahovali lokálne mikrobiologické profily a vzory rezistencie voči antibiotikám a zohľadňujú nemocničný liekopis.
c)    Posilniť kontrolu a interpretáciu údajov z mikrobiologických kultivácií v reálnom čase koordináciou s mikrobiologickým laboratóriom s cieľom účinného zdieľania výsledkov s predpisujúcimi lekármi.
d)    vzdelávanie personálu v otázkach infekčných ochorení a rozvážneho používania antibiotík.

Čo môžete urobiť
5.    Postupovať podľa protokolov liečby antibiotikami vychádzajúcich z usmernení založených na dôkazoch (napr. v prípade sepsy [74], infekcií močových ciest [103], infekcií kože a mäkkých tkanív [104]) a uplatňovať opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré vypracovalo vaše zariadenie [31] [konsenzus odborníkov].

6.    Pri predpisovaní antibiotík dôkladne odobrať anamnézu pacienta vrátane používania antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, použitia imunosupresívnej liečby a rizikových faktorov rezistencie na antibiotiká (napr. nedávna hospitalizácia, nedávny zákrok alebo nedávna cesta mimo Európy) [31].

7.    Neustále sa informovať o typoch rezistencie voči antibiotikám v rámci komunity, v nemocnici a na vašom oddelení [31] [konsenzus odborníkov].

8.    Začať liečbu antibiotikami len vtedy, ak existuje dôkaz o bakteriálnej infekcii, a neliečiť kolonizáciu[31,72].

9.    Zabrániť zbytočnému preventívnemu používaniu antibiotík[31,73].

10.    Čo najskôr začať účinnú liečbu antibiotikami u pacientov so závažnou infekciou [31,74].

11.    Zabezpečiť odber príslušných vzoriek na kultiváciu pred začatím liečby antibiotikami [31,42,70,71].

12.    Zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71].

13.    Ak máte pochybnosti ohľadom predpisovania liekov, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    si overiť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu,

14.    pravidelne sa zúčastňovať školiacich kurzov a stretnutí, ktoré v rámci nemocníc podporujú zavedenie: a) rozvážneho používania antibiotík, b) miestnych usmernení založených na dôkazoch a c) opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií [52,53].