Hva gjør ECDC for at antibiotika skal fortsette å virke?

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) arbeider for at antibiotika skal fortsette å virke ved å sikre at Europa har god oversikt over situasjonen med antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk, med årlig oppdaterte overvåkingsdata for Europa, og fremmer og arbeider aktivt for fornuftig bruk av antibiotika.

Hos ECDC hører alle aktiviteter på dette området inn under Programmet for forebygging av antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner. ECDCs viktigste arbeidsområder er blant annet overvåking, epidemietterretning, utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer og systematiske gjennomganger, opplæring og støtte til EUs medlemsstater. ECDC har også lansert – og oppdaterer regelmessig – en katalog med nettressurser for forebygging av og kontroll med antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner som støtte for EU-medlemsstater som skal utarbeide nasjonale retningslinjer.

Siden 2008 har ECDC koordinert Den europeiske antibiotikadagen, et folkehelseinitiativ som har som mål å sørge for en plattform og gi støtte til nasjonale kampanjer for fornuftig bruk av antibiotika. Den europeiske antibiotikadagen markeres den 18. november hvert år i hele Europa.

ECDC samarbeider også med mange fag- og pasientorganisasjoner, Europakommisjonen, Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) og Verdens helseorganisasjons regionskontor i Europa, så vel som internasjonale kampanjer i USA, Australia, New Zealand, Canada og Japan, om å gjennomføre ulike tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens.