Keskeiset viestit ensiapupoliklinikoille [lääkäreille ja johtajille]

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

1.    Olette tärkeässä asemassa antibioottimääräysten parantamisessa sekä sairaala- että poliklinikkapotilaille, sillä osastonne on sairaalan ja yhteisön kosketuspinnassa [77].

2.    Osastollanne aloitetut antibioottihoidot vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä hoitoa jatketaan sairaalassa ja avohoidossa [77].

Tehtävät

3.    Antibioottien käytön parantamiseen liittyvät kliiniset tehtävät [102] [asiantuntijakonsensus]:
a)    näyttöön perustuvien paikallisten antibioottiohjeistusten noudattaminen yleisten infektioiden hoidossa 
b)    ensimmäisen antibioottiannoksen määrääminen sairaalapotilaille
c)    asianmukaisten viljelyiden tekeminen ennen antibioottihoidon aloittamista, mikä mahdollistaa antibioottihoidon mukauttamisen tai lopettamisen sairaalahoidon aikana
d)    potilaan kaikkien relevanttien taustatietojen ja hoitopäätösten ilmoittaminen sairaala- tai poliklinikkapotilasta hoitavalle lääkärille
e)    potilaille (ja heidän omaisillensa) ilmoittaminen antibioottimääräyksen käyttöaiheesta, mahdollisista haittavaikutuksista ja antibioottien asianmukaisesta käytöstä

4.    Osaston tehtäviin kuuluvat [77] [asiantuntijakonsensus]:
a)    ottaa käyttöön näyttöön pohjaava sairaalan antibioottiohjeistus ja hoitopolut yleisimpien osastollanne havaittujen infektioiden (hengitystieinfektiot, ihon ja pehmytkudoksen infektiot, virtsatieinfektiot ja sepsis) diagnosointiin, hoitoon ja hallintaan; tämän tulisi sisältää käyttöaihe, lääkkeen valinta, annos, antotapa ja annon kesto
b)    varmistaa, että ohjeistuksessa otetaan huomioon paikalliset mikrobiologia- ja antibioottiresistenssitilanteet ja että käytettävissä olevat lääkelistat vastaavat näitä
c)    vahvistaa reaaliaikaista seurantaa ja mikrobiologisten viljelytietojen tulkintaa koordinoimalla mikrobiologialaboratorion kanssa tehokkaan tavan ilmoittaa tulokset lääkemääräysten antajille
d)    kouluttaa henkilökuntaa infektiotaudeista ja antibioottien harkitusta käytöstä.

Mitä sinä voit tehdä

5.    Noudata näyttöön perustuvia antibioottiohjeistuksia ja -käytäntöjä (esim. sepsikseen[74], virtatieinfektioihin[103] sekä ihon ja pehmytkudoksen infektioihin[104]) ja laitoksesi vakiintunutta sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntatoimenpiteitä [31] [asiantuntijakonsensus].

6.    Ota täydellinen anamneesi, kun määräät antibioottia, kuten edeltävä antibioottihoito, lääkeallergiat, immunosuppressiivinen hoito ja antibioottiresistenssin riskitekijät (esimerkiksi sairaalahoito, edeltävä toimenpide ja matkustelu Euroopan ulkopuolella) [31].

7.    Tiedosta antibioottiresistenssin paikallinentilanne yhteisössäsi, sairaalassasi ja osastollasi [31] [asiantuntijakonsensus].

8.    Aloita antibioottihoito vain, jos bakteeri-infektiosta on näyttöä, äläkä hoida kantajuutta [31,72].

9.    Vältä tarpeetonta antibioottiprofylaksiaa [31,73].

10.    Jos potilaalla on vaikea infektio, aloita tehokas antibioottihoito mahdollisimman pian [31,74].

11.    Varmista, että viljelyt otetaan ennen antibioottihoidon aloittamista [31,42,70,71].

12.    Kirjaa potilaskertomukseen antibioottihoidon käyttöaihe, valittu lääke, annos, antotapa ja hoidon kesto [31,42,70,71].

13.    Jos epäilet antibiootin määräämistä [25,26,53,70] [asiantuntijakonsensus]:
•    tarkista paikalliset, alueelliset ja kansalliset epidemiologiset tiedot
•    kysy neuvoa vanhemmalta kollegalta tai antibioottien käytön hallintatiimin jäseneltä.

14.    Osallistu säännöllisesti koulutuksiin ja kokouksiin, jotka tukevat seuraavien kohtien käyttöönottoa sairaalassa: a) antibioottien vastuullinen käyttö, b) näyttöön perustuva paikallinen antibioottiohjeistus ja c) sairaalahygienia ja infektioiden torjuntatoimenpiteet [52,53].