Εκστρατείες στην Ευρώπη

Έχουν αναληφθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη ενδεδειγμένη χρήση των αντιβιοτικών και την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης τους.

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom