Hovedbudskaber til akutmodtagelser [læger og ledelse]

1.    Du har en vigtig placering hvad angår bedre ordination af antibiotika til både indlagte og ambulante patienter, da din afdeling befinder sig i grænsefladen mellem hospitalet og samfundet [77].

2.    Antibiotikaregimer, der initieres i din afdeling, har stor indvirkning på, hvilken behandling der fortsættes med på hospitalet og ude i samfundet [77].

Opgaver
3.    Kliniske opgaver vedrørende bedre anvendelse af antibiotika består i at [102] [ekspertkonsensus]:
a)    følge lokale evidensbaserede retningslinjer for antibiotika ved almindelige infektioner 
b)    træffe beslutning om den første dosis antibiotikum til indlagte patienter
c)    udtage relevante prøver til dyrkning før påbegyndelse af antibiotisk behandling, så den antibiotiske behandling kan tilpasses eller seponeres under indlæggelsen
d)    formidle alle patientens baggrundsoplysninger og afgørelserne om behandling til den praktiserende læge, der følger op på den indlagte eller ambulante patient
e)    oplyse patienterne (og deres pårørende) om indikationen for en antibiotikaordination, mulige bivirkninger og korrekt anvendelse.

4.    Afdelingens opgaver består i at [77] [ekspertkonsensus]:
a)    tilgængeliggøre foreliggende evidensbaserede hospitalsretningslinjer for antibiotika og kliniske tilgange til diagnose og behandling af de mest almindelige infektioner, der forekommer i din afdeling (dvs. infektioner i luftveje, hud og underliggende væv, urinveje samt sepsis). Dette bør omfatte indikation, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed
b)    sikre, at retningslinjerne integrerer de lokale mønstre for mikrobiologi og resistens og afspejler hospitalets eksisterende medicinliste
c)    styrke tidstro opfølgning og fortolkning af dyrkningsresultater i samarbejde med det mikrobiologiske laboratorium for effektivt at formidle resultaterne til ordinerende læger
d)    uddanne personalet i infektiøse sygdomme og forsigtig brug af antibiotika

Hvad du kan gøre
5.    Følge antibiotikabehandlingsprotokoller baseret på evidensbaserede retningslinjer (f.eks. ved sepsis [74], urinvejsinfektioner [103] og infektioner i hud og underliggende væv [104], og anvende de foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, der er indført på din institution [31] [ekspertkonsensus].

6.    Optage en grundig anamnese, når du ordinerer et antibiotikum, herunder nylig anvendelse af antibiotika, lægemiddelallergier, immunosuppressiv behandling og risikofaktorer vedrørende antibiotikaresistens (f.eks. nylig indlæggelse, nyligt indgreb eller nylige rejser uden for Europa) [31].

7.    Have kendskab til de aktuelle lokale resistensmønstre i samfundet, på hospitalet og på afdelingen [31] [ekspertkonsensus].

8.    Kun initiere antibiotikabehandling, hvis der er tegn på en bakteriel infektion, og undlade at behandle kolonisering [31,72].

9.    Undgå unødig antibiotisk profylakse [31,73].

10.    Ved svære infektioner hurtigst muligt initiere effektiv antibiotisk behandling [31,74].

11.    Sikre, at der udtages relevante prøver til dyrkning før initiering af antibiotikabehandlingen [31,42,70,71].

12.    Dokumentere indikationen for antibiotikabehandling, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed i patientskemaet [31,42,70,71].

13.    Hvis du er i tvivl, inden du ordinerer et antibiotikum, skal du [25,26,53,70] [ekspertkonsensus]:
•    sætte dig ind i lokale, regionale og nationale epidemiologiske data
•    søge råd og vejledning hos en ældre kollega eller et medlem af teamet til antibiotikaforvaltning

14.    regelmæssigt deltage i kurser og møder, der støtter implementering på hospitalet af a) forsigtig brug af antibiotika, b) evidensbaserede lokale retningslinjer for antibiotika og c) foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [52,53].